top of page

Exhibitions

NL: Vogels en wolken zijn allebei vanouds vaak geciteerde onderwerpen in de kunst. Soms raakt hun artistieke uitwerking aan kitsch, maar vaak vertellen ze over menselijke verlangens en andere werelden. Vogels kunnen de hemel en de lucht symboliseren, de verbeelding en de vrijheid, dromen of levensvreugde. Ze vertegenwoordigen de ziel en de geest die na de dood het lichaam verlaten.

Gésine Hackenbergs nieuwste sieraden komen voort uit de observaties van haar onmiddellijke stedelijke omgeving in de kleine momenten van rust. Wanneer de zintuigen in deze ogenblikken op scherp komen te staan, probeert ze te begrijpen wat ze ziet. Zo leerde ze tijdens de pandemie als vogelaar op de vierkante meter de gehele vogelpopulatie van haar woonblok kennen. De twee merels, de kool- en pimpelmezen werden haar speciale vriendjes, evenals de bonte spechten die regelmatig hun ontbijt kwamen halen. De vinken, het winterkoninkje en het roodborstje bleven in de winter in haar tuin. Meer en meer maakte ze ook met andere stadsvogels intensiever kennis.

Een andere bron van inspiratie waren de wolken en hun formaties, enerzijds gevoed door meteorologische observaties en anderzijds door prenten van oude meesters. Net als natuurschilders uit de Romantiek probeert Gésine de indrukken direct uit haar handen te laten vloeien en gevoelens te vertalen in materiaal.

Textiel als een huiselijk materiaal leek toepasselijk voor de verwerking van natuurervaringen zo dicht aan huis. De broches en hangers in deze collectie bestaan uit kleine borduurwerkjes gemaakt van verwarde draadjes uit grootmoeders naaidoos of metalen spiraaldraadjes afkomstig uit de wereld van het goudborduren. Schelpen uit de Amstel werden omgezet tot wolkenformaties op het lichaam.


EN: Traditionally, birds and clouds are both frequently featured subjects in art. Sometimes their artistic elaboration can err on the side of kitsch, but they often tell of human desires and other realities. Birds can symbolise the sky and the air; imagination and freedom; dreams and joy of life. They represent the soul and the spirit leaving the body after death.

Gésine Hackenberg's latest jewellery stems from the observations of her immediate urban surroundings in the small moments of serenity. In these moments – when the senses become sharpened – she tries to make sense of what she sees.

As ‘fowler on the square metre’, she got to know the entire bird population of her residential block during the pandemic. The two blackbirds as well as the great tits and blue tits became her special friends, just like the woodpeckers who regularly came by to get their breakfast. The finches, the wren and the robin stayed in her garden during the winter. She increasingly became more acquainted with other city birds.Another source of inspiration became the clouds and their formations, fuelled on the one hand by meteorological observations and on the other hand by prints by Old Masters. Just like landscape painters from the Romantic era, Gésine attempts to let the impressions flow directly from her hands, translating feelings into material. 

Textiles as a domestic material seemed appropriate for this way of experiencing nature so close to home. The brooches and pendants in this collection consist of small embroideries made of entangled threads from grandmother's sewing box or metal spiral threads from the world of gold embroidery. Mussels from the river Amstel were converted to cloud formations on the body.
 

bottom of page